مودم ZXV818E Wireless VDSL2+/ADSL2+ Router

مشخصات

300mbps(N)محدوده تحت پوشش امواج
ADSL2+/VDSL2+نوع دستگاه
4×10/100Mbps LAN Port + 1×Rj11 DSL Portتعداد پورت ها
2T2R 802.11b/g/nاستانداردها
2×5dBiنوع و تعداد آنتن ها
WEP-WPA(TKIP/AES) - WPA2(TKIP/AES) - WPA2(Mixed) - WPA3(Mixed)قابلیت رمز گذاری
Wifi- resetدکمه
PPTP / L2TPوی پی ان
IPTVدارای قابلیت
داردUniversal Plug and Play (UPnP)
داردDynamic DNS (DDNS)
داردNAT & NAPT
داردQOS (Quality of service)
RFC2131/RFC951/RFC1542سازگار با
2.4GHZ (B+G+N)پهنای باند
Always Onlineدارای قابلیت
REALTEKچیپست
WiFi anti hackدارای قابلیت
داردIPV6