شرکت زولتریکس در صدد جذب نیرو های کار آمد برای گسترش در زمینه خدمات رسانی می باشد. علاقه مندان می‌توانند در صورت نیاز فرم PDF زیر را پس از دانلود پر کرده و به آدرس info@zoltrixkish.ir ایمیل کنند.


دریافت فرم استخدام