تلفن تماس: 8738 (021)

تخفیف تعمیرات


07/07/2020 06:03:00

شرکت زولتریکس از تاریخ 15/04/99 تا تاریخ 15/06/99 به مدت 2ماه روی تمامی خدمات تعمیرات 30% تخفیف می دهد.